Logo
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
  • Բազմազանություն
  • Մոլեկուլյաին Ֆիլոգենիա
  • Մանրէաբանություն
  • Շտրիխ-կոդավորում
  • Պահպանություն
Diversity
Բազմազանություն
One of the primary focuses of our research group is to study lichen and fungi diversity, distribution and their populations of Armenia. Caucasus region, including Armenia, is one of the biodiversity hotspots and well known for its rich flora and fauna. Nowdays, more than 620 species of lichens and more than 1400 taxa of macroscopic fungi are known from Armenia.
Molecluar Phylogeny
Մոլեկուլյաին Ֆիլոգենիա
Molecular phylogenetics of lichens is important component of modern lichen systematics and in combination with traditional techniques provides an opportunity to study evolutionary relationships, diversification of species and other relevant aspects. Our recent researches encompasses several genera of lichens, including Ramalina, Megaspora, etc.
Microbiology
Մանրէաբանություն
Lichens are described as complex symbiotic organisms, where bacteria also takes place. Considering the lichens as small ecosystems it is crucial to study their bacterial symbiotic too. In the cooperation with Department of biochemistry, biotechnology and microbiology at YSU we perform our microbiological studies.
Barcoding
Շտրիխ-կոդավորում
We have initiated the ''Lichen Barcoding Initiative in Armenia'', which will be first lichen barcoding effort in the region. DNA-based species identification through the use of genetic barcodes is a novel and robust approach, which can be applied in molecular systematics and biodiversity studies, but it must be embedded in an integrative taxonomic framework. Barcoding provides an opportunity to characterize species by specific DNA sequences, serving as additional diagnostic tool; it is widely applied in plants and animals, although plant barcoding is more complex. For fungi including lichens, the ITS marker has been established as the standard DNA barcode.
Conservation
Պահպանություն
One of the effective approaches to protect threatened biodiversity is to register them in the Red Data Book. Currently, in the Red Book of Armenia 452 plant and 40 fungi species are listed, but there is no lichens. We are going to promote inclusion of lichens into the Red Data Book of Armenia. Meantime, we emphasize incroporation of lichen conservation within nature specially protected areas and forestries management plans, EIAs, etc.
Նորություններ

Քարաքոսաբանության ամառային դպրոց երիտասարդ գիտնականների համար

Գիտությունն առաջին ձեռքերից. «Քարաքոսաբանական ուսումնասիրություններ» երիտասարդ գիտնականների դպրոց 18 և 21 Հունիս 2015 Երևան, Հայաստան «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» ՀԿ-ն «Էկոգյուղ» ՀԿ հետ համատեղ կազմակերպում է Գիտությունն առաջին ձեռքերից «Քարաքոսաբանական ուսումնասիրություններ» երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոց:

«Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցման համար առաջարկվող էպիֆիտային քարաքոսերի ցանկ» թեմայով զեկուցում-քննարկում

Ս.թ. մայիսի 4-8, Շվեդիայի Էկանաս համայնքում տեղի ունեցավ քարաքոսերի որոշման և էկոլոգիայի վերաբերյալ դասընթացը: 10 երկրից ժամանած ավելի քան 18 մասնակիցներ, այդ թվում Հայաստանից՝ Արսեն Գասպարյանը, մասնակցեցին դասընթացին:

Քարաքոսերի որոշման և էկոլոգիայի վերաբերյալ դասընթացը Շվեդիայում

Ս.թ. մայիսի 4-8, Շվեդիայի Էկանաս համայնքում տեղի ունեցավ քարաքոսերի որոշման և էկոլոգիայի վերաբերյալ դասընթացը: 10 երկրից ժամանած ավելի քան 18 մասնակիցներ, այդ թվում Հայաստանից՝ Արսեն Գասպարյանը, մասնակցեցին դասընթացին:

hy